ALGEMENE VOORWAARDEN ELEARNY.nl

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

  1. ‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige voorwaarden.
  2. ‘E-learning Module(s)’: de online cursus(sen) die door MADO Training & Advies aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld via de website Elearny.nl.
  3. ‘Gebruiker’: diegene die gebruik maakt van de Elearny.nl.
  4. ‘Elearny.nl’: de online portal van MADO Training & Advies zoals bereikbaar via de URL www.Elearny.nl waarop E-learning Modules en andere informatie wordt/worden aangeboden.
  5. MADO Training & Advies de exploitant van Elearny.nl hierna te noemen; MADO.

2. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de website.
  2. Door in te loggen op Elearny.nl aanvaardt de Gebruiker deze voorwaarden.
  3. Alle aanbiedingen van Elearny.nl worden gedaan onder de naam van MADO.
  4. Overeenkomsten met Gebruikers worden alleen gesloten onder de naam van MADO.
  5. Voor wat betreft inkoop, overeenkomsten en facturatie zijn de algemene voorwaarden van MADO van toepassing.

3. Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen van MADO zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. MADO kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, alsmede materiaal kosten tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is MADO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MADO anders aangeeft.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MADO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Account en inloggegevens

  1. Toegang tot Elearny.nl staat alleen open voor goedgekeurde geregistreerde gebruikers.
  2. Om toegang te krijgen tot Elearny.nl is het noodzakelijk om het online inschrijfformulier in te vullen. Na autorisatie van de inschrijving wordt er een account aangemaakt en ontvangt de Gebruiker een wachtwoord per e-mail. Per Gebruiker kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt.
  3. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker.
  4. Het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is – in combinatie met het toegestuurde wachtwoord – noodzakelijk om in te loggen op Elearny.nl en zo toegang te krijgen tot de E-learning Modules.
  5. De Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.
  6. Gebruiker moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan MADO. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door MADO van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de account van Gebruiker wordt gemaakt.
  7. Indien MADO constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of de account van Gebruiker, heeft MADO het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die MADO hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat MADO aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

5. E-learning modules

  1. Na aanmelding voor een E-learning Module heeft de Gebruiker – zolang de Gebruiker tenminste nog in dienst is van de opgegeven organisatie – voor bepaalde tijd toegang tot de betreffende E-learning Module.
  2. Een E-learning Module kan worden afgesloten met een eindtoets. Nadat de eindtoets succesvol is afgerond, kan het betreffende certificaat van deelname gedownload worden.

6. Gebruiksrechten

  1. Elearny.nl is een initiatief van MADO. Alle (intellectuele eigendoms) rechten op (de informatie op) Elearny.nl berusten bij MADO, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar is gesteld.
  2. De Gebruiker mag de informatie op Elearny.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met het MADO is overeengekomen.
  3. Het is de Gebruiker slechts toegestaan om modules op Elearny.nl af te drukken voor zover:
 • per E-learning slechts enkele exemplaren worden afgedrukt;
 • dit uitsluitend gebeurt voor eigen oefening, studie of gebruik door Gebruiker ; en
 • dit plaatsvindt zonder commercieel oogmerk.
  1. Elk ander gebruik van enige informatie op Elearny.nl, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MADO.
  2. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) de Elearny.nl op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen Elearny.nl en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MADO.
  3. Indien MADO constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft MADO het recht de account en het wachtwoord van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de Elearny.nl met onmiddellijke ingang te beëindigen en de eventuele schade die het MADO hierdoor lijdt op de Gebruiker te verhalen, zonder dat het MADO aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.

7. Privacy en (persoons)gegevens

  1. De (persoons)gegevens die de Gebruiker aan MADO verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een geautomatiseerde cursusadministratie van MADO. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over E-learning Modules en daaraan gerelateerde producten en diensten.
  2. Indien de Gebruiker er geen prijs (meer) op stelt om informatie over de producten en diensten van MADO te ontvangen, kan de Gebruiker dat laten weten door een e-mail te sturen naar: info@madotrainingen.nl

8. Beperking van aansprakelijkheid

  1. De E-learning Modules (inclusief de toetsen) zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en getest door MADO professionals. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de E-learning Modules. MADO houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Eventuele opmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail: info@madotrainingen.nl MADO neemt ontvangen opmerkingen of klachten vervolgens in behandeling en streeft ernaar om deze binnen 8 werkdagen af te handelen.
  2. MADO geeft geen garantie dat de overige informatie die op de Elearny.nl wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Deze informatie op de Elearny.nl is slechts een bron van informatie en dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet als een advies.
  3. MADO behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:
 • E-learning Modules en/of overige informatie op Elearny.nl te verwijderen;
 • aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de E-learning Modules en/of overige informatie op Elearny.nl;
 • Elearny.nl geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
  1. MADO geeft geen enkele garantie ten aanzien van:
 • het te allen tijde (juist) functioneren van Elearny.nl;
 • beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van elearny.nl en/of de informatie daarop.
  1. MADO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) Elearny.nl of de afhankelijkheid van de Gebruiker en/of een organisatie van de informatie op Elearny.nl.
  2. Voor de gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van Elearny.nl c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van de Elearny.nl en/of de informatie zal MADO nimmer aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker en/of een organisatie.
  3. Daarnaast is MADO niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan MADO.
  4. Mocht MADO desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid van welke aard dan ook in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een gebeurtenis.
  5. Andere of verdergaande aansprakelijkheid van MADO, uit welken hoofde ook, voor schade die Gebruiker en/of een organisatie lijdt door of in verband met Elearny.nl, is uitgesloten.
  6. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MADO.

9. Links en verwijzingen naar derden

  1. Elearny.nl kan links naar andere websites bevatten. MADO heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. MADO gebruikt deze links uitsluitend voor het gemak van de Gebruiker en het plaatsen van een link op de Elearny.nl impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van MADO ten aanzien van de inhoud van de website waarnaar de link verwijst.

10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

  1. MADO heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  2. Indien de Algemene Voorwaarden wijzigen zal dit aan gebruikers kenbaar worden gemaakt. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden gebruik maakt van Elearny.nl (door in te loggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

11. Overige bepalingen

  1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. MADO en de Gebruiker verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op het gebruik van de (informatie op) Elearny.nl en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen in verband met het gebruik van de (informatie op) Elearny.nl en deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.